اجرا تاسیسات و نصب تجهیزات مکانیکال و الکتریکی تصفیه خانه